Reglementări publicate pe pagina web a ANRE  

Vizualizați pe website-ul ANRE reglementări importante din domeniul microhidroenergiei   

 Website ANRE
Reglementări publicate pe pagina web a administrației naționale  ”Apele Române “  

Vizualizați pe website-ul ANAR o serie de legi de interes din domeniul utilizării apei 

Website ANAR 
 Reglementări publicate pe pagina web a MECMA

Vizualizați pe website-ul MECMA transpunerea în legislația națională a reglementărilor Directivelor Europene

Website MECMA
Legislație 2007 – 2013   VIZUALIZARE

Legea apelor 

LEGEA nr. 107 din 25 septembrie 1996

Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 8 octombrie 1996

Emitent: PARLAMENTUL

CAP. 1 – Dispozitii generale

ART. 1

(1) Apele reprezintă o sursă naturală regenerabilă, vulnerabilă și limitată, element indispensabil pentru viața și pentru societate, materie primă pentru activități productive, sursă de energie și cale de transport, factor determinant în menținerea echilibrului ecologic.

(2) Apele fac parte integrantă din patrimoniul public. Protecția, punerea în valoare și dezvoltarea durabilă a resurselor de apă sunt acțiuni de interes general.

(3) Dreptul de folosință, cât și obligațiile corespunzătoare rezultate din protecția și conservarea resurselor de apă vor fi exercitate în conformitate cu prevederile prezentei legi, cu excepția apelor geotermale pentru care se vor adopta reglementări specifice.

(4) Apele, malurile și albiile acestora, indiferent de persoana fizică sau juridică care le administrează, sunt supuse dispozițiilor prezentei legi, precum și prevederilor din convențiile internaționale la care România este parte.

(5) Sunt, de asemenea, supuse dispozițiilor prezentei legi lucrările care se construiesc pe ape sau care au legatură cu apele și prin care, direct ori indirect, se produc modificări temporare sau definitive asupra calității apelor ori regimului de curgere a acestora.

 

   Descarcă 

Legea energiei electrice

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR

Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I

SENATUL
Domeniul de reglementare

Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie în condiţiile de accesibilitate, disponibilitate şi suportabilitate şi cu respectarea normelor de siguranţă, calitate şi protecţie a mediului.

(2) Nu se supun dispoziţiilor prezentei legi:
a) acumulatoarele electrice, grupurile electrogene mobile, instalaţiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel;

b) sursele staţionare de energie electrică în curent continuu;

c) instalaţiile energetice amplasate în marea teritorială, care nu sunt racordate la reţeaua electrică.

 

   Descarcă